banner

Pracuj lepiej z Fellowes i wygraj dla swojego biura głośnik Sonos

phone-banner

Otrzymaj zwrot do 210 zł za zakup wybranych modeli niszczarek i bindownic

Zaktualizowano 12:07 / 11-cze-2019

 

REGULAMIN PROMOCJI FELLOWES CASHBACK Q2 2019

1. Do udziału w promocji uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Węgier, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Grecji, Polski, którzy mają co najmniej 18 lat, z wyłączeniem pracowników i bliskich krewnych pracowników spółki Fellowes, jej przedstawicieli, dystrybutorów, odsprzedawców lub osób służbowo związanych z tą promocją

2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w tym samym kraju, w którym mieszkają.

3.Poprzez skorzystanie z promocji uczestnik akceptuje Regulamin i uznaje się, że zapoznał się z polityką prywatności spółki Fellowes dostępną na stronie: https://www.fellowes.pl/polityka-rodo.html   oraz wyraził zgodę na zbieranie jego danych w zakresie niezbędnym do celów związanych z promocją.

4. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji") uczestnikom, którzy dokonali zakupu wybranych produktów Fellowes. Szczegóły oferty, w tym biorące w niej udział produkty i wysokość zwrotu opublikowano na www.fellowes-promotion.com ("strona WWW promocji"). Zgłoszenia należy składać w terminie do 45 dni od daty zakupu produktu. Zgłoszenia wysłane później niż 45 dni od zakupu, nie będą rozpatrywane.

5. Promocja obowiązuje przy zakupach od 01.04.2019 do 31.07.2019 roku na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Czech, Węgier, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Grecji, Polski. Promocją objęte są następujące produkty Fellowes

 

MODEL URZĄDZENIA KWOTA ZWROTU
Niszczarka Fellowes® Microshred® 62Mc 85 zł
Niszczarka Fellowes® AutoMax® 100M 100 zł
Niszczarka Fellowes® Microshred® 450M 100 zł
Niszczarka Fellowes® Microshred® 99Ms 210 zł
Bindownica Quasar+ 500 100 zł
Bindownica elektryczna Quasar-E 500 210 zł
Bindownica Quasar Wire 150 zł

Zgłoszenia należy składać do 15.09.2019

Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia przypadającego na osobę / firmę / adres / konto bankowe. Każdy uczestnik promocji może zgłosić maksymalnie do 5 urządzeń, pod warunkiem, że zakup wszystkich 5 urządzeń jest udokumentowany na tym samym dowodzie zakupu. W takim wypadku wszystkie urządzenia należy zarejestrować na jednym zgłoszeniu tego samego dnia. Zgłoszenia wysłane w inny sposób nie będą rozpatrywane.

6. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.fellowes-promotion.com oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z Regulaminem. Wszystkie dane muszą być dokładne. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy na osobę trzecią.

7. Niniejsza oferta firmy Fellowes obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie ("okres trwania promocji"). Minimalna wymagana wielkość zakupu produktów dopuszczająca do udziału w promocji to 1 sztuka. Kwota zwrotu opublikowana jest w ulotce promocyjnej oraz na stronie promocji: www.fellowes-promotion.com .

8. Płatność nastąpi tylko wówczas, gdy uczestnik dostarczy całą dokumentację niezbędną w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

9. Zgłoszenie należy wysyłać przez Internet. Uczestnik wypełnia formularz wniosku online podając dane dotyczące zakupionych produktów oraz jego / jej dane osobowe a także informacje o koncie bankowym niezbędne do dokonania płatności przez Fellowes.

10. Po otrzymaniu przez Fellowes kompletnego zgłoszenia, uczestnik za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Po udanej weryfikacji zgłoszenia, kwota zwrotu zostanie przekazana na rachunek bankowy uczestnika w ciągu 30 dni. Płatności mogą być dokonywane tylko na krajowy rachunek bankowy. Płatność nastąpi tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

11. Zwrot nie może zostać przyznany uczestnikowi, który:
a) nie nabył minimum 1 sztuki produktu kwalifikującego do udziału w promocji w okresie trwania promocji; i / lub
b) nie wypełnił formularza zgłoszeniowego online; i/lub
c) nie dostarczył kopii dowodu zakupu; i/lub
d) nie przesłał zgłoszenia w określonym czasie; i/lub
e) nie dopełnił wszystkich wymaganych czynności na czas; i/lub
f) nabył urządzenie od nieautoryzowanego sprzedawcy lub nabył używane urządzenie

12. Uczestnik wysyłający niekompletne zgłoszenie będzie miał 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia na dostarczenie wymaganych przez Fellowes informacji lub dokumentów. Jeśli zgłoszenie nadal nie będzie spełniało wymaganych warunków, zwrot nie będzie udzielony.

13. Zwrot będzie wypłacony jedynie po spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków Regulaminu.

14. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami Fellowes.

15. Aby spełnić warunki dopuszczające do udziału w promocji oraz zwrotu części ceny, uczestnik musi zakupić produkt osobiście. Akceptując te warunki, uczestnik potwierdza, że jest właścicielem produktu, który jest wolny od roszczeń osób trzecich.

16. Uczestnik może kierować wszelkie pytania na temat kampanii i statusu zgłoszenia drogą e-mailową do Fellowes. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

17. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo wysłane zgłoszenia z wyjątkiem przypadków zaniedbania lub celowych działań lub zaniechań ze strony Fellowes lub jego pracowników. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie techniczne sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie albo innego rodzaju uszkodzenia.

18. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub Regulaminu na każdym etapie promocji.  W przypadku takich zmian Organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na innych uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

19. Dane osobowe wysłane przez uczestnika w trakcie rejestracji zostaną wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia tej promocji. Fellowes i jego przedstawiciele są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestników. Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na te warunki. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Fellowes oraz podmioty niezbędne do obsługi promocji w celu informowania uczestników o innych promocjach, nowych produktach i usługach. Uczestnicy mają prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać informację na poniższy adres e-mail.

20. W trakcie trwania promocji, Fellowes zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów promocji. Nie narusza to praw uczestników określonych w wyżej wymienionym punkcie.

21. Odpowiednie zapisy są opublikowane na stronie www.fellowes-promotion.com promocji i są dostępne bezpłatnie poprzez adres e-mail podany poniżej w Regulaminie.

22. Fellowes nie przekaże innemu podmiotowi danych osobowych uczestnika bez jego zgody, z wyjątkiem Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, który jest podmiotem wyznaczonym przez Fellowes do obsługi promocji.

23. Mailowy adres kontaktowy promocji - fellowes@promotion-update.com , adres strony www promocji - www.fellowes-promotion.com . Ten adres URL jest przeznaczony wyłącznie do rejestracji online zgłoszeń do tej promocji.

24. Oryginalny dowód zakupu musi być zachowany do momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania płatności na konto wskazane przez uczestnika. Fellowes zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału dowodu zakupu dla wszystkich produktów zakupionych i zarejestrowanych w promocji, w celu potwierdzenia legalności ich źródła pochodzenia.

25. Paragony nie będą zwracane.

26. W razie potrzeby uczestnicy powinni uzyskać zgodę od swojego pracodawcy na udział w promocji. Każde zobowiązanie podatkowe wynikające z udziału uczestnika w promocji obciąża uczestnika.

27. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed Sądami w Anglii i w Walii.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników dopuszczających się nadużyć, ingerujących w proces promocji lub działających w sposób uważany przez Organizatora za naruszenie warunków promocji.

29. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność zostanie dokonana błędnie przez Fellowes, na skutek działań uczestnika (umyślnych lub nie), Fellowes zażąda zwrotu płatności, w uzasadnionych przypadkach informując odpowiednie władze.

30. Fellowes wyśle bezpłatnie Regulamin tej promocji każdej zainteresowanej osobie.

31. Fellowes Ltd, 2 Ontario Drive, New Rossington, Loversall, Doncaster DN11 0BF, United Kingdom

 

REGULAMIN LOTERII 

1. W tej części promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie wg. prawa kraju, w którym dokonują zgłoszenia.

2. W loterii mogą wziąć udział uczestnicy promocji Cashback, którzy przesłali zgłoszenie w promocji do 15.09.2019 i zostało ono uznane za poprawne. Na jedną osobę przypada możliwość wzięcia udziału w loterii tylko raz.

3. W trzecim tygodniu 16.09.2019 roku wśród uczestników loterii zostanie wylosowanych 20 zwycięzców. Organizator może zmienić czas wylosowania zwycięzców.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailem. Wiadomość zostanie wysłana na adres podany w zgłoszeniu w promocji Cashback.

5. Takie osoby muszą poinformować o przyjęciu nagrody w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej. W przypadku braku przyjęcia nagrody,  zwycięzca zostanie wylosowany ponownie. Proces ten będzie powtarzany przez kolejne 14 dni roboczych, a jeśli zwycięzca nie odpowie, nagroda nie zostanie przyznana.

6. Nagrodą jest głośnik Sonos One w kolorze białym. Każdy z 20 zwycięzców otrzyma jeden głośnik. Zwycięzcy muszą być pełnoletni wg. prawa kraju, w którym dokonują zgłoszenia. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 30 dni od momentu deklaracji przez zwycięzcę chęci przyjęcia nagrody.

7. Nazwa i kraj zamieszkania zwycięzcy będą opublikowane na www.fellowes.com w sekcji prasowej w ostatnim tygodniu 30.09.2019 roku.

8. W razie potrzeby postanowienia regulaminu promocji Cashback stosuje się bez zmian do niniejszej loterii.